การแก้ไขปัญหา

การเมืองที่ยืดหยุ่นมักดีกว่าการเมืองแบบสุดขั้วเช่นเดียวกับที่ทรัพยากรป่าได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยในเขตที่อยู่อาศัย เครดิตภาพโดย Lauri Kovanen
การเมืองที่ยืดหยุ่นมักดีกว่าการเมืองแบบสุดขั้วเช่นเดียวกับที่ทรัพยากรป่าได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยในเขตที่อยู่อาศัย เครดิตภาพโดย Lauri Kovanen

ประสบการณ์อาจสอนผู้คนว่าประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่ดีกว่าอัตตาธิปไตย (การถือตัวเองเป็นใหญ่) เพื่อหลีกเลี่ยงนักการเมืองที่มักสร้างความขัดแย้ง เห็นแก่เงิน หรือไร้ความสามารถ ผู้คนจึงควรเรียนรู้วิธีการที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เช่นเดียวกับในกิจการของมนุษย์นั้น ความสมดุลและความอดทนมีแนวโน้มที่จะนำมาใช้งานได้ดีกว่าความรุนแรง ในปัจจุบันโลกส่วนใหญ่ได้รับการจัดการโดยมนุษย์ ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติดูเหมือนจะอยู่รอดได้ดีที่สุดหากผลประโยชน์จากธรรมชาตินั้นได้รับยกย่องอย่างแพร่หลาย ไม่เพียงแค่การกินพืชผักและการดูธรรมชาติต่าง ๆ เท่านั้น มนุษย์ยังเพลิดเพลินไปกับฝูงสัตว์ชนิดต่าง ๆ และในกรณีที่ธรรมชาตินั้นใช้ประโยชน์ได้จริง มนุษย์ก็สามารถหาอาหารได้ด้วยเช่นกัน ดูเหมือนว่าคนเราจะเข้าใจว่าธรรมชาติมันซับซ้อนเพียงใด ทั้งทางด้านสังคมและระบบนิเวศ การจัดการต่อความสมบูรณ์ทางธรรมชาติไปพร้อม ๆ กับการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ การทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดการแบบคู่ขนานนี้ จำเป็นต้องเผยแพร่ไปยังชุมชนทุกแห่ง

สายพันธุ์ที่ไม่พึงปรารถนา

นักล่าสัตว์ในยุโรปสามารถจัดระเบียบเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลได้
นักล่าสัตว์ในยุโรปสามารถจัดระเบียบเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลได้

สายพันธุ์ต่างถิ่นบางครั้งถูกนำเข้ามายังพื้นที่ที่พวกมันไม่เคยอาศัยอยู่มาก่อน อาจเข้ามาด้วยความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ สายพันธ์ุต่างถิ่นเหล่านี้ หากมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและไม่สามารถตรวจพบได้ (เช่น พันธุ์ต่างถิ่นที่เกิดในน้ำ รวมทั้งพืชชนิดต่าง ๆ) ก็จะยากต่อการจัดการ หากสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้สร้างความเสียหายให้แก่ระบบนิเวศ จึงควรนำสายพันธ์เหล่านี้ออกไป ความเชี่ยวชาญอย่างชาญฉลาดในเรื่องนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นในเขตโอเชียเนีย โดยผู้คนในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักล่าสัตว์และนักตกปลาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์และจัดระเบียบบนพื้นที่ที่พวกเขาใช้ประโยชน์ โดยการรณรงค์กำจัดชนิดพันธ์ต่างถิ่นออกไป และเพื่อให้การรณรงค์ดังกล่าวมีความยั่งยืน ประชาชนทั่วไปต้องได้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับในทันที และรับทราบว่าสายพันธุ์ต่างถิ่นนั้นจะถูกนำออกไปจากพื้นที่อย่างมีมนุษยธรรม

การจัดการสัตว์นักล่าและศัตรูพืช

บางครั้งก็ยากที่จะแยกหนูออกจากร้านขายอาหาร เครดิตภาพโดย Torook / Shutterstock
บางครั้งก็ยากที่จะแยกหนูออกจากร้านขายอาหาร เครดิตภาพโดย Torook / Shutterstock

ข้อจำกัดทางสังคม ถูกนำไปใช้ในการจัดการกับสัตว์นักล่าและศัตรูพืช ซึ่งการจัดการเหล่านี้ในบางครั้งอาจมีความจำเป็นเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ ตลอดจนรักษาการดำรงชีวิตในระบบนิเวศที่ซึ่งมนุษย์กำลังแข่งขันกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ ในการบริโภคผลผลิตจากพืชหรือการใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนเอาไว้ สังคมมนุษย์จำนวนมากทั่วโลกยังคงใช้วิธีดั้งเดิมในการจัดการความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ภายใต้ความอดทนต่อสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดปัญหา และยังมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมที่ทำให้มนุษย์ยังคงอยู่ได้ ในทางอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศโดยผู้ล่าในระบบ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ที่เป็นเหยื่อซึ่งมีเหลืออยู่น้อย เช่น นกที่ทำรังบนพื้นดิน เว้นแต่จะมีการจัดการกับผู้ล่าอย่างเหมาะสม แม้ในที่ที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถทนทานอยู่ได้ การจัดการที่ต้องการ คือการจัดการด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมและเศรษฐกิจ เพื่อแยกและยับยั้งสัตว์นักล่าและศัตรูพืชออกไปจากระบบ ในทางกลับกัน การลดจำนวนผู้ล่าและศัตรูพืช มักเกิดการต่อต้านจากผู้ที่ให้ความสำคัญต่อการปกป้องสัตว์ ในสถานการณ์เช่นนี้ การจัดการใด ๆ ก็ตามถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งและเพื่อให้การป้องกันบางอย่างยังคงอยู่ ตัวอย่างเช่น การแบ่งเขตเพื่ออนุรักษ์ประชากรของสิ่งมีชีวิตให้อยู่ในพื้นที่ที่พวกมันไม่สามารถก่อให้เกิดปัญหาได้ การกำจัดสายพันธ์ุสิ่งมีชีวิตอย่างสิ้นเชิง (ยกเว้นเชื้อโรค) โดยทั่วไปแล้วเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ในสังคมสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม การสร้างอาณานิคมใหม่ตามธรรมชาติหรือการนำกลับมาใช้ใหม่โดยเจตนา มักจะส่งผลให้ต้องมีการจัดการกับประชากรเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง

การแก้ปัญหาตามธรรมชาติ

การปรับปรุงรอยเชื่อมต่อของความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และการป้องกันน้ำท่วมเพื่อการตั้งถิ่นฐานที่กำลังเติบโต เครดิตภาพโดย IUCN
การปรับปรุงรอยเชื่อมต่อของความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้และการป้องกันน้ำท่วมเพื่อการตั้งถิ่นฐานที่กำลังเติบโต เครดิตภาพโดย IUCN

การแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นแนวทางพื้นฐานในการอนุรักษ์ จัดการและฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติอย่างอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และความหลากหลายทางชีวภาพ ยกตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพของระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำอาจน้อยกว่าค่าใช่้จ่ายเพื่อทำความสะอาดน้ำจากระบบที่เสื่อมโทรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการพิจารณาผลประโยชน์ เช่น คุณค่าเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของระบบที่ได้รับการฟื้นฟู เป็นต้น การแก้ไขปัญหาอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ขนาดใหญ่มากและใช้ระยะเวลายาวนาน เช่น การปลูกพืชเพิ่มเติมเพื่อกักเก็บคาร์บอนและลดการเกิดน้ำท่วม ไปจนถึงการแก้ปัญหาขนาดเล็กและใช้ระยะเวลาสั้น ๆ เช่น การปลูกพืชเป็นแนวเพื่อล่อแมลงที่กินสัตว์อื่นซึ่งเป็นศัตรูพืช การแก้ปัญหาด้วยวิธีการเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศทั้งระบบมากกว่าที่จะเกิดประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งหรือประชากรใดประชากรหนึ่งเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น การใช้ไส้เดือนฝอยแทนการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่เป็นพิษเพื่อกำจัดทาก ไม่เพียงแต่หลีกเลี่ยงความเป็นพิษที่จะเกิดกับสัตว์ที่กินทากเท่านั้น แต่ยังรวมถึงช่วยลดการปนเปื้อนของน้ำซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการตามมา