Řešení problémů

Umírněná politika je obecně lepší než extremistická, stejně tak divoké zdroje profitují z pozvolných změn na hranicích jejich území © Lauri Kovanen
Umírněná politika je obecně lepší než extremistická, stejně tak divoké zdroje profitují z pozvolných změn na hranicích jejich území © Lauri Kovanen

Zkušenosti mohou naučit lidi, že demokracie je lepší formou vládnutí než autokracie, a pak se vyhnout politikům, kteří podporují konflikt nebo jsou ekonomicky sobečtí nebo nekompetentní; tak i lidé by se měli dozvědět, jak nejlépe chránit bohatství přírody. Stejně jako ve všech lidských záležitostech bude rovnováha a tolerance pravděpodobně fungovat lépe než extremismus. Vzhledem k tomu, že většina země je nyní do jisté míry řízena lidmi, je pravděpodobné, že bohatství přírody přežije nejlépe, pokud budou jejich přínosy široce oceňovány, a to nejen konzumací rostlin a sledováním přírodních filmů, ale také užíváním si společnosti jiných zvířat a, kde je to praktické, živit se stejně. Zdá se také moudré, aby lidé pochopili, jak složité může být, jak sociálně, tak ekologicky, spravovat přírodní bohatství současně s pěstováním plodin. Avšak přijmout poznání, že je důležité hospodařit oběma způsoby najednou je potřeba rozšířit na celou společnost.

Nevítané druhy

Evropští myslivci mohou organizovat pomoc vládním úřadům
Evropští myslivci mohou organizovat pomoc vládním úřadům

Druhy jsou někdy zaváděny, buď úmyslně nebo omylem, do míst, která nikdy předtím nekolonizovaly. V takových případech je obtížné je omezovat, zvláště pokud se šíří rychle a nenápadně (např. vodní organizmy, vč. rostlin). Jestliže poškozují ekosystémy, měly by být odstraněny. Významné zkušenosti v takových případech byly získány v Oceánii. Místní obyvatelé, zvláště lovci a rybáři, mohou poskytnout svá pozorování a organizační práci a na jejich základě lze uskutečňovat nápravu. Aby taková kampaň na odstranění nežádoucích druhů byla společností přijata, veřejnost musí vidět výsledky ihned a musí vědět, že nežádoucí druhy jsou přemísťovány humánním způsobem.

Zacházení s predátory a škůdci

Myši je občas obtížné odstranit ze skladů potravin © Torook/Shutterstock
Myši je občas obtížné odstranit ze skladů potravin © Torook/Shutterstock

Podobné společenské pochybnosti nastávají při omezování predátorů a škůdců. Omezování je občas nutné, aby byly chráněny životy a majetek lidí, a živobytí v ekosystémech, kde lidé konkurují jiným druhům při využívání úrody a rozumně využívají přírodu. Mnoho lidských společností na světě pokračuje v tradičním využívání přírodního bohatství, toleruje problémové druhy a vytváří kulturu, která jim umožňuje přežití. Jinde může převrácení pravidel obrátit ekosystémy ve prospěch oblíbených predátorů a vytvořit nebezpečí vyhubení pro vzácnější druhy jejich kořisti, jako jsou na zemi hnízdící ptáci, pokud predátoři nejsou omezováni. Tam, kde druhy nejsou tolerovány, obvyklý způsob hospodaření vede (z humánních a hospodářských důvodů) k vyhubení a omezení predátorů a škůdců. Pokud k redukci predátorů a škůdců dochází, často vzniká oposice se strany těch, kteří upřednostňují ochranu jednotlivých zvířat. V takových případech je velmi nutné postavit management na pevných vědeckých základech a uskutečnit ochranu např. zonací území, kde by byly vytvořeny zóny, ve kterých nebudou se škůdci problémy. Úplné odstranění druhů (s výjimkou patogenů) je všeobecně v moderní společnosti nepřijatelné. Nicméně přirozené pronikání nových druhů a nedovolené re-introdukce obvykle vedou k potřebnému managementu populací znovu.

Řešení na základě přírodních zákonů

Využívání vztahů lesní biodiversity a protipovodňové ochrany rostoucího osídlení © IUCN
Využívání vztahů lesní biodiversity a protipovodňové ochrany rostoucího osídlení © IUCN

Řešení na základě přírodních zákonů znamená přístup k ochraně, trvale udržitelnému hospodaření a obnově přírodních a upravených ekosystémů způsobem, který zvyšuje životní úroveň člověka a přináší zisk pro biodiversitu. Například cena obnovy mokřadního ekosystému může být nižší než ta, kterou zaplatíme za vyčištění vody z degradovaných systémů, zvláště když vezmeme v úvahu rekreační hodnotu restaurovaného území. Řešení může být rozdílné svou velikostí a časovou náročností, např. od znovuzalesnění z důvodu zadržování uhlíku a protipovodňové ochrany až po krátkodobé akce, jako je vysazení vegetačních pruhů pro dravý hmyz vedle pozemků ohrožených hmyzími škůdci. Řešení upřednostňuje metody, které podporují spíše ekosystémy než jednotlivé organismy i populace. Např. použití hlístic (Nematoda) místo toxických pesticidů k omezení slimáků vyloučí nejen otravu zvířat, která se slimáky živí, ale také kontaminaci vody, která zvyšuje náklady vodovodních společností.