Нашата мисия

Naturalliance е ръководство как хората да възстановяват и устойчиво да поддържат живите богатства на природата там, където живеят

 

Екосистемите на Земята и техните ресурси

Земята, видяна от
Земята, видяна от "Аполо 8" в лунна орбита " © NASA

Представете си Земята като топка за сокер между протегнатите Ви длани. Екосферата или слоят, който поддържа живота над или под земята или водата е по-тънък от дебелината на нокът! Тази чувствителна екосфера има прекрасна мозайка от системи, вкл., растения, животни и др. организми, със земя, вода и въздух, които ги поддържат. Ние сме част от тези екосистеми с горите, планините, пасищата, пустините, езерата, реките и моретата. Ние зависим от здравето и ресурсите на екосистемите, които поддържат живота ни.

Организми в екосистемите

Полската яребица - указател за здрава селскостопанска земя © Matej Vranič
Полската яребица - указател за здрава селскостопанска земя © Matej Vranič

Представете си малка популация организми /растения, животни, гъби или микроорганизми/ в екосистема с изобилие от храна и местообитание, с малко или без хищници, паразити или други форми на смъртност. Експерименти показват, че такава популация ще нараства. Времето, необходимо да се умножи, варира с големината на организмите - бактерии, които удвояват числеността си за минути и десетилетие или повече за слоновете, с популации от много дребни животни и растения, способни неколкократно да увеличат числеността си през тодината. Такива популации евентуално ще достигнат границите на ресурса и ще се сгромолясат поради гладуване. Обаче, популациите от възрастни растения и животни не нарастват така. Случайности, хищничество и болести изземват излишеството от малки, налични за растеж, при малко недохранване. Малък брой достига "старост". Смъртта поддържа други организми в екосистемите, вкл. нас.

Нашето влияние върху екосистемите

Много хилядолетияя хората са живяли като ловци и събиращи растения, преди да се научим да одомашняваме животни и да отглеждаме растения. Земеделието се разпространява след последния ледников период, със стабилно продоволствие на храна, което позволило селищата да се развиват и процъфтяват. Така възникват градовете. Човешките популации нарастват драматично. С много щети на екосистемите и климата. Разрушени извън известни критични прагове, екосистемите престават да функционират ефективно, с проблемни въздействия върху прехраната на човека, както и други аспекти на Природата. Всред Природата нашите дейности могат да доведат до местно свръхизземване на диви видове, ако системите не се управляват правилно. В градовете зависим от стопанисвани извън тях екосистеми за интензивно производство на ресурси.В модерния свят малко граждани разбират включените процеси, а законите, създадени от градското мнозинство, често са непознати за селските общности. С човешка популация на непрецендентни нива, труудно е да избегнем вредните въздействия върху капацитета на екосистемата, без съгласуван и информиран подход, който да ползва и науката, и познанията от практиката.