Zacházení s přírodními zdroji

Tradiční znalosti Inuitů pomáhaly při řešení tajemného zmizení nešťastné Franklinovy arktické expedice © WikiCommons
Tradiční znalosti Inuitů pomáhaly při řešení tajemného zmizení nešťastné Franklinovy arktické expedice © WikiCommons

Vládnutí je způsob, jakým lidská společnost řeší své záležitosti. Není to pouze vláda shora dolů. Vyloučíme-li diktatury, vládnutí vyžaduje všelidový souhlas, který je předáván se znalostmi, postavenými na základě vědy a/nebo zkušenosti. "Tradiční vědomosti" se získávají dlouhodobým pozorováním přírody a mění se v praktiky užívané vládami prostřednictvím lidí, kteří v území hospodařili po staletí s empatií pro místní motivace. Takové všeobsáhlé znalosti je obtížné přenášet jinam a proto jsou cenným zdrojem v místě. Moderní věda, srovnávající rozličná pozorování v rozsáhlém území a pomáhající si experimenty, může dospět k rozhodnutí rychle, což je důležité v časech změn. Adaptivní management může pomoci vysvětlit rozhodnutí poukazem na to, co pracuje a co nepracuje podle předpokladu.

Mořští ptáci jsou ohrožováni znečištěním, klimatickou změnou, nadměrným lovem ryb a náhodným lovem  © Marina Rosales Benites de Franco
Mořští ptáci jsou ohrožováni znečištěním, klimatickou změnou, nadměrným lovem ryb a náhodným lovem © Marina Rosales Benites de Franco

IUCN používá celosvětově přijatý způsob definice ochranářského statusu druhu, založený na velikosti populace a rychlosti jejího úbytku. Pokud není spolehlivé svědectví o úbytku populace, založené na dobrých datech, je druh zařazen do kategorie "Least Concern" (málo dotčený), pokud se jedná o druh, jehož dospělá populace se snížila na polovinu během průměrné délky života (obvykle během dvaceti let u ptáků) je zařazen mezi "Endangered" (ohrožený). Jestliže najdeme způsob jak zvrátit důvody, které vedou k úbytku, populace všech, kromě velkých druhů, se může docela rychle opět zdvojnásobit a vzrůst ještě více. Úřady využívají dvě metody, kterými lze obrátit úbytek v populaci druhů: tresty a odměny.

Ochrana a tresty

Dřívější rozbor DNA vyžadoval krev, nyní potřebuje nepatrný vzorek © Anatrack Ltd
Dřívější rozbor DNA vyžadoval krev, nyní potřebuje nepatrný vzorek © Anatrack Ltd

IUCN také užívá kategorie chráněných území, od takových, kde je povolena většina lidských aktivit, až po území, kam je zcela zakázán vstup. Ochrana druhů se také liší silou příkazů, od ochrany během hnízdění až po bezvýjimečný zákaz zabíjení; zájemci o "práva zvířat" také aspirují na zákaz jakéhokoliv chovu zvířat. Ochranářské předpisy jsou úspěšné pokud mají podporu veřejnosti a přestupkáři jsou lehce usvědčeni, např. rozborem DNA. Ochrana je méně úspěšná pokud druh působí významné škody místnímu obyvatelstvu, zvláště když přestupkáři jsou ukrýváni. Drakonické restrikce a tresty, které neodstraší viníky pokud možnost usvědčení je nízká, mohou odcizit místní společenství.

Náhrady a restituce

Certifikace pro planě rostoucí rostliny ( FairWild initative © Traditional Medicinals Inc)
Certifikace pro planě rostoucí rostliny ( FairWild initative © Traditional Medicinals Inc)

Tam, kde způsobují zvířata problémy, je možno povolit zásahy ve prospěch místních obyvatel. Udržování a restaurování ekosystémů vyžaduje dlouhodobé úsilí místních. Zákony nemohou požadované úsilí vynutit a omezování hospodaření může odstrašit ty, kteří byli ochotni úsilí vynakládat. Pokud však mají divoké druhy svou hodnotu a mohou být trvale využívány "k uspokojování potřeb a tužeb budoucích generací" společnost je bude chránit dokud nebude výhodnější jejich oplocení a farmaření. Pro ochranu velmi problematických druhů je náhrada způsobených škod vždycky účinnější než donucování. Zisk masa a prodej práva lovu může být významnou odměnou, stejně jako možnost pozorování zvěře tam, kde může přinášet značné hodnoty turismus nepoškozující ekosystém. Další odměnou pro ochranu přírody je státní financování a ceny za správné praktické vedení ochrany. Je také dobré používat přírodní produkty s certifikáty, které ukazují, že jejich užívání je trvale udržitelné. Současná nejvýznamnější mezinárodní úmluva o ochraně přírody, Úmluva o ochraně biodiversity (CBD), zmiňuje trvale udržitelné využívání pětkrát častěji než ochranu.

Adaptivní péče

Dobrá správa by se měla přizpůsobit změnám okolností a důkazů. Například druh, který je dosti početný aby mohl být využíván udržitelným způsobem, se může stát vzácným a potřebuj ochranu, ale pouze do doby, než bude obnovena jeho početnost, aby návrat k přínosům z udržitelného využívání mohl znovu motivovat zachování jeho ekosystému. Lidé se mohou postavit proti obnovenému využívání, pokud se tento druh stal ikonou ochrany nebo cestovního ruchu, nebo peníze jsou získány uspokojením poptávky prostřednictvím domácího chovu. Mohou existovat požadavky na omezení a podrobné sledování, se kterými se místní lidé nemohou vypořádat bez pomoci. Nicméně ti, kteří si cení a obhospodařují půdu, kde žijí, mají obvykle praktičtější schopnost chránit „svou“ přírodu, jsou-li pečlivě vedeni, než ti, kteří chtějí chránit volně žijící zvířata jiných lidí. Dobrá správa věcí veřejných pak zahrnuje tvorbu zákonů, které mohou podpořit ochranu prostřednictvím osvědčených postupů a umožnit místním lidem opětovný prospěch. Rada Evropy přijala charty, které se odvolávají na tyto zásady; Úmluva o ochraně stěhovavých druhů se snaží o jejich uplatnění ve svém programu MoU Raptors.