Rozwiązywanie problemów

Miękka polityka jest ogólnie lepsza niż skrajne, tak jak dzikie zasoby  przyrody korzystają ze stopniowych zmian w granicach siedlisk © Lauri Kovanen
Miękka polityka jest ogólnie lepsza niż skrajne, tak jak dzikie zasoby przyrody korzystają ze stopniowych zmian w granicach siedlisk © Lauri Kovanen

Doświadczenie może uczyć ludzi, że demokracja jest lepszą formą rządzenia niż autokracja, a następnie aby uniknąć polityków promujących konflikt lub tych którzy są ekonomicznie samolubni lub niekompetentni; ludzie powinni mieć dostęp do wiedzy się jak najlepiej zachować bogactwo przyrody. Podobnie jak w przypadku wszystkich spraw ludzkich, równowaga i tolerancja prawdopodobnie będą działać lepiej niż ekstremizm. Na większości obszarów ziemi, którymi obecnie w różnym stopniu zarządzają ludzie, bogactwo przyrody wydaje się przetrwało najlepiej, jeśli korzyści z tego bogactwa są powszechnie doceniane, nie tylko poprzez konsumpcję roślin i oglądanie filmów przyrodniczych, ale także radość z towarzystwa innych zwierząt, i tam gdzie jest to praktyczne żerując podobnie jak one. Wydaje się rozsądne, aby ludzie zrozumieli jak skomplikowane może być, zarówno społecznie i ekologicznie, zarządzanie bogactwem przyrody w tym samym czasie co uprawianie roślin. Zrozumienie znaczenia tej podwójnej roli zarządzania zasobami przyrody wymaga szerokiego upowszechnienia wśród społeczności na całym świecie.

Niepożądane gatunki

Europejscy myśliwi mogą organizować się by wspierać rząd
Europejscy myśliwi mogą organizować się by wspierać rząd

Gatunki są czasami wprowadzane celowo lub przez przypadek, na obszary które nie zostały przez nie skolonizowane naturalnie. Obce gatunki są trudne do opanowania, jeśli szybko się rozprzestrzeniają i pozostają niewykryte (np. gatunki wodne, w tym rośliny). Jeśli niszczą ekosystemy, powinny zostać usunięte. Bogata wiedza specjalistyczna na ten temat rozwinęła się w Oceanii. Lokalni mieszkańcy, zwłaszcza myśliwi i wędkarze, mogą zapewnić niezbędny czas obserwacji i organizację działań na gruntach, które stanowią chronioną wartość w kampaniach usuwania obcych gatunków. Aby takie kampanie były społecznie trwałe, społeczeństwo musi dostrzec bezpośrednie korzyści i wiedzieć, że obce gatunki są usuwane i przenoszone w humanitarny sposób.

Zarządzanie drapieżnikami i szkodnikami

Myszy czasami trudno usunąć ze sklepów spożywczych © Torook/Shutterstock
Myszy czasami trudno usunąć ze sklepów spożywczych © Torook/Shutterstock

Te same społeczne ograniczenia stosuje się do zarządzania drapieżnikami jak i szkodnikami. Zarządzanie jest czasami potrzebne do ochrony ludzkiego życia i majątku a także źródeł utrzymania (środków do życia) w ekosystemach, w których ludzie konkurują z innymi gatunkami o żywność (np. zboże) lub użytkowanie przyrody w zrównoważony sposób. Wiele społeczeństw na całym świecie nadal kultywuje tradycyjne sposoby zarządzania bogactwem przyrody, dzięki tolerancji problemu gatunków i zaangażowaniu kulturowemu, które pozwalają im się utrzymywać. Gdzie indziej, modyfikacja może silnie przechylać ekosystemy na korzyść uniwersalnych drapieżników, powodując zagrożenie wyginięciem rzadkiej ofiary, takiej jak ptaki gniazdujące na ziemi, o ile nie kontroluje sie populacji drapieżników. Nawet tam gdzie gatunki nie są tolerowane, preferowaną formą zarządzania będzie z powodów humanitarnych i ekonomicznych, eliminacja oraz powstrzymanie drapieżników i szkodników. Redukcja populacji drapieżników i szkodników często wywołuje sprzeciw tych, których priorytetem jest ochrona poszczególnych zwierząt. W takich okolicznościach jest to bardzo ważne dla każdego zarządzającego by opierać się na solidnej wiedzy, a dla niektórych ochrona była utrzymywana, na przykład poprzez podział na strefy w celu zachowania populacji danych gatunków w obszarach, gdzie nie powodują problemów. Całkowite usunięcie gatunków (z wyjątkiem patogenów) jest na ogół nie do zaakceptowania w nowoczesnych społeczeństwach. Jednakże, naturalna rekolonizacja lub celowa reintrodukcja z reguły wywołuje potrzebę ponownego zarządzania populacjami.

Rozwiązania oparte na naturze

Poprawa ciągłości przestrzennej dla bioróżnorodności lasów i ochrony przed powodzią dla rozwijających się osiedli © IUCN
Poprawa ciągłości przestrzennej dla bioróżnorodności lasów i ochrony przed powodzią dla rozwijających się osiedli © IUCN

Rozwiązania oparte na naturze są podejściem do ochrony, zrównoważonego zarządzania i przywracanie naturalnych i zmodyfikowanych ekosystemów w sposób zapewniający dobrobyt ludzi i korzyści dla różnorodności biologicznej. Dla przykładu, koszt przywrócenia zdrowego stanu ekosystemów mokradłowych może być mniejszy niż koszty oczyszczania wody ze zdegradowanych systemów, zwłaszcza gdy świadczenia takie jak usługi rekreacyjne odtwarzanych ekosystemów są brane pod uwagę. Rozwiązania mogą różnić się wielkością od bardzo dużych i długoterminowych, takich jak ponowne zalesiania na rzecz wiązania GHG (CO2) i zmniejszania ryzyka powodzi, do bardzo małych i krótkoterminowych, takich jak sadzenie pasów roślinności dla drapieżnych owadów obok upraw, na których zerują ofiary tych owadów. Rozwiązania obejmują metody, które przynoszą korzyści ekosystemom, a nie poszczególnym organizmom, a nawet populacjom. Na przykład użycie nicieni zamiast toksycznych pestycydów do usuwania ślimaków pozwala uniknąć nie tylko zatruwania zwierząt, które zjadają ślimaki, ale także zanieczyszczenia wody, które powoduje koszty dla firm wodociągowych.