Nasza Misja

Naturalliance ma na celu zachęcenie i pomoc ludziomi, aby przywracali i podtrzymywali bogactwo i usługi przyrody tam, gdzie żyją.

 

Ekosystemy Ziemi i ich zasoby

Widok Ziemi z Apollo 8 na orbicie księżyca © NASA
Widok Ziemi z Apollo 8 na orbicie księżyca © NASA

Wyobraź sobie Ziemię jako piłkę, którą trzymasz w swoich wyciągniętych rękach. Ekosfera, lub warstwa która podtrzymuje życie nad i pod ziemią lub w wodzie, jest mniejsza niż grubość paznokcia! Ta krucha ekosfera zawiera piękną mozaikę systemów złożone z roślin, zwierząt i innych organizmów, z glebą, wodą i powietrzem, które je podtrzymują. Jesteśmy częścią tych ekosystemów, które obejmują lasy, góry, łąki, pustynie, jeziora, rzeki i morza. Abyśmy mogli przetrwać, musimy dbać o stan i zasoby ekosystemów Ziemi.

Organizmy w ekosystemach

Kuropatwa szara - wskaźnik zdrowych ekosystemów rolniczych © Matej Vranič
Kuropatwa szara - wskaźnik zdrowych ekosystemów rolniczych © Matej Vranič

Teraz wyobraź sobie małą populację organizmów (roślin, zwierząt, grzybów i innych mikroorganizmów) w zasobnym ekosystemie obfitującym w pokarm i różnorodne siedliska, z niewieloma lub brakiem drapieżników, chorób czy pasożytów, lub innych czynników śmiertelności. Eksperymenty pokazują, że taka populacja będzie rosła. Czas niezbędny do pomnożenia się populacji zmienia się wraz z wielkością organizmów, podwajając się w ciągu kilku minut w przypadku bakterii, lecz także trwając dziesięć lub więcej lat w przypadku słoni, z populacjami wielu małych zwierząt i roślin, zdolnymi do kilkakrotnego pomnożenia się w ciągu roku. Takie populacje ostatecznie osiągają limity zasobów ekosystemów i załamują się w wyniku głodu. Przeważnie jednak populacje dojrzałych roślin i zwierząt nie rosną w ten sposób. Wypadki, drapieżnictwo i choroby zabierają nadwyżkę młodych osobników, które mogłyby być źródłem wzrostu populacji, a pozostałe przy życiu cierpią głód. Nieliczne osiągają wiek dojrzały. Ginące osobniki stanowią ważne źródło pokarmu w łańcuchu pokarmowym dla innych organizmów w ekosystemach, w tym także dla nas.

Nasz wpływ na ekosystemy

Ludzie żyli jako myśliwi-zbieracze przez wiele tysiącleci, zanim nauczyliśmy się oswajać zwierzęta i uprawiać rośliny. Rolnictwo stało się powszechne po ostatniej epoce lodowcowej, zapewniając stabilne zaopatrzenie w żywność, co umożliwiło rozwój osiedli ludzkich, prowadząc do powstania miast. Populacje ludzkie rosły dramatycznie, powodując wiele szkód dla ekosystemów i klimatu. |W momencie gdy ten negatywny wpływ przekracza pewien krytyczny próg, ekosystemy przestają funkcjonować skutecznie, co powoduje problematyczne skutki w zakresie zapewnienia środków do życia dla ludzi, a także dla środowiska naturalnego. Na obszarach wiejskich, jeśli systemy nie są właściwie zarządzane, nasze działania mogą skutkować nadmiernym pozyskaniem dzikich gatunków. W miastach jesteśmy zależni od ekosystemów rolniczych na terenach wiejskich na których prowadzimy intensywną produkcję żywności i surowców. We współczesnym świecie tylko nieliczni obywatele rozumieją związane z tym procesy, a prawa tworzone przez miejską większość są często niepopularne wśród społeczności wiejskich. Obecnie z populacją ludzką na niespotykanym dotąd poziomie swej liczebności, trudno jest uniknąć niszczącego wpływu na potencjał ekosystemów bez świadomego i uzgodnionego wspólnego podejścia, wykorzystując przy tym zarówno naukę jak wiedzę praktyczną.