Problemløsninger

Myk politikk er generelt bedre enn ytterlighetene, akkurat som ville ressurser drar fordel av gradvise endringer ved habitatgrensene © Lauri Kovanen
Myk politikk er generelt bedre enn ytterlighetene, akkurat som ville ressurser drar fordel av gradvise endringer ved habitatgrensene © Lauri Kovanen

Erfaring kan lære folk at demokrati er en bedre form for styring enn autokrati, for deretter å unngå politikere som fremmer konflikt eller er økonomisk egoistiske eller inhabil; også bør folk lære om hvordan de best kan ta være på rikdommen i naturen. Som i alle menneskelige saker, vil sannsynligvis balanse og toleranse fungere bedre enn ekstremisme. Ettersom mesteparten av jorden nå til en viss grad er forvaltet av mennesker, virker naturens rikdom å overleve best hvis fordelene blir mye verdsatt, ikke bare ved å spise planter og se på naturfilmer, men også ved å glede seg over omgang med andre dyr, og hvor mulig, å spisse som dem også. Det virker også lurt for folk å forstå hvor kompleks det kan være, både sosialt og økologisk, å forvalte naturens rikdommer samtidig som man driver landbruket. Det å forstå viktigheten av denne todelte forvaltningen må være et budskap til lokalsamfunn overalt.

Uønskede arter

Europeiske jegere kan organisere seg for å hjelpe staten
Europeiske jegere kan organisere seg for å hjelpe staten

Arter introduseres noen ganger, med hensikt eller ei, til områder de ikke kunne ha kolonisert naturlig. Disse fremmede arter er vanskelige å håndtere hvis de sprer seg raskt og ikke oppdages (f.eks. vannlevende arter, inkludert planter). Hvis de skader økosystemer, bør de fjernes. Stor ekspertise for dette har utviklet seg i Oceania. Lokale mennesker, spesielt jegere og sportsfiskere, kan bidra til overvåking og organiseres til utryddelseskampanjer. For at slike kampanjer skal være sosialt bærekraftige, trenger allmennheten å se fordeler umiddelbart og vite at introduserte arter blir fjernet på en human måte.

Kontroll av rovvilt og skadedyr

Smågnagere er noen ganger vanskelig å ekskludere fra matforråd © Torook / Shutterstock
Smågnagere er noen ganger vanskelig å ekskludere fra matforråd © Torook / Shutterstock

De samme sosiale begrensningene gjelder for håndtering av både rovdyr og skadedyr. I tilfeller der disse konkurrerer med menneskelige interesser (f.eks. landbruk eller jakt) eller utgjøre en livstruende fare, må de forvaltes aktivt. En rekke samfunn over hele verden holder fortsatt på med tradisjonelle måter å forvalte naturmangfoldet gjennom et kulturelt engasjement som tillater sameksistens. Andre steder kan menneskelige inngrep i økosystemer være fordelaktig for rovdyr som er generalister i matveien, noe som kan skape stor risiko for utryddelsestruede arter (f. eks. bakkehekkende fuglearter) om predasjonskontroll ikke blir innført. Selv der slike arter ikke kan tolereres, vil den foretrukne forvaltningsmodellen være å forebygge skadene gjennom avskrekkende tiltak eller inngjerding. Ellers kan dødelige bestandsreduserende tiltak møte motstand fra dyrebeskyttelser. Under slike omstendigheter er det veldig viktig at forvaltningen har grunnlag i pålitelig vitenskap. Samtidig bør man sørge for å opprettholde en viss beskyttelse, for eksempel ved regulering for å bevare bestander av den aktuelle arten i områder der de ikke skaper problemer. Fullstendig fjerning av arter (unntatt patogener som virus eller parasitter) er generelt uakseptabelt i moderne samfunn. Imidlertid resulterer naturlig rekolonisering eller bevisst reintroduksjon vanligvis i et behov for å forvalte bestander igjen.

Naturbaserte Løsninger

Utbedring av landskapsforbindelser for biologisk mangfold av skog og forebygging av flom © IUCN
Utbedring av landskapsforbindelser for biologisk mangfold av skog og forebygging av flom © IUCN

Naturbaserte løsninger er en tilnærming for å bevare, forvalte og gjenopprette naturlige og modifiserte økosystemer på bærekraftige måter som fremmer menneskelig velferd og biologisk mangfold. For eksempel kan kostnadene til gjenoppretting av friske våtmarker være mindre enn å betale for rensing av forurensende vann, spesielt når rekreasjonsverdien til de restaurerte systemene medregnes. Løsningene kan variere fra omfattende og langsiktige, som f. eks. skogplanting for lagring av karbon og redusering av flom, til liten og kortsiktige, for eksempel å plante skjul for insekter som spiser skadegjørende insekter i avlinger. Løsninger involverer metoder som gagner økosystemer i stedet for individuelle organismer eller populasjoner. Å bruke nematoder i stedet for giftige plantevernmidler for å fjerne snegler, unngår ikke bare forgiftning av dyr som spiser snegler, men også forurensning av vann som skaper merkostnader for vannselskaper.