Vern, restaurering og forbedring av ville ressurser

Vern av naturen

Forandringer i naturens rikdom er avhengig av hvordan vi bruker landet © Chris Heward / GWCT
Forandringer i naturens rikdom er avhengig av hvordan vi bruker landet © Chris Heward / GWCT

Vern og forvaltning av naturområder og -prosesser er viktig når presset på naturen er stort. Reservater er viktige for arter som lett går tapt fra økosystemer, slik at artsbestander kan gjenopprettes. Mangfoldet av arter i gjenværende uberørte områder i noen tropiske land er allerede høy og kan bevares uten behov for restaurering. Utover slike områder er det idealt å beskytte organismer og deres økosystemer i et bevaringskontinuum, der reservater grenser mot soner eller korridorer av naturlig habitat som er mindre påvirket av mennesker, og som danner en mosaikk. Hvis naturreservater blir øyer i et hav av områder i intensiv bruk, risikerer de å bli forurenset av miljøgifter eller tapes av vann slik at de er mindre egnede til å beholde restbestander av sjeldne arter. Sonering gjør det også mulig for lokalsamfunnet å delta i lokal forvaltning i stedet for å betale for reise til naturrike områder. I Namibia, Sør-Afrika og Zimbabwe flere områder og større viltbestander forvaltes utenfor nasjonalparkene enn innenfor disse, gjennom jakt og annen turisme. Slik forvaltning er spesielt passende for arter som lokalsamfunnet kan tåle hvis skadene disse forårsaker kan oppveies med fordelene fått gjennom jakt eller naturturisme. De artene som lønner seg, kan forbli.

Restaurering og forbedring av naturen

Mangrovskoger restaureres langs kysten, foto © Marco Quesada
Mangrovskoger restaureres langs kysten, foto © Marco Quesada

Selv om omtrent 15% av jordens landområde er beskyttet i en eller annen form, forfaller økosystemene som brukes av mennesker, og arter blir utdødd lokalt på grunn av et intensivert behov for mat og materialer. Problemene som oppstår som følge av økt infrastruktur, som veier, demninger, kraftledninger og vindturbiner, kan ofte reduseres ved å bruke passende kunnskap. Hvis en reduserende mengde habitat er problemet, kan det avhjelpes med små endringer i bruken av landet (som også kan være til fordel for jordbruk, skogbruk og hagebruk), og dermed ha dramatiske effekter på naturformuen. Kunstige reir, "billebanker", buffersoner i åkrene og variasjon i bruken av landet er alle gode eksempler på dette. Mye mer arbeid er nødvendig i denne "forsonende økologien" og dens sømløse integrering i bruken av land (inkludert byer) og dens infrastruktur.

Hvis bruken av ville avlinger og dyr overstiger bærekraftige nivåer (spesielt kjøtt til bykonsum), er det ekstremt viktig å enes om beskyttelsestiltak med lokalsamfunn. Tiltakene må være basert på moderne vitenskap og tradisjonell kunnskap. Lokalsamfunn har vært tilbakeholdne med å implementere naturvern i større skala på grunn av en motvilje mot å overføre ansvar for økosystemforvaltning til lavest mulig nivå (økosystemtilnærming), og på grunn av en holdning om at det er bedre å motsette seg utvikling enn å kompensere for menneskelige effekter gjennom omsorg og gjenopprettende tiltak. Selv om restaurering ofte blir nevnt som et viktig tiltak i offisielle strategier, blir disse tiltakene sjelden gjennomført. Regjeringer og andre organer må jobbe bedre for å gjenopprette økosystemer, både med lokalsamfunn og med interessegrupper som beskytter landskapet og dyrelivet. Ulike grupper kan ha forskjellige roller, for eksempel jegere og falkonerere som utvikler fuglesikre kraftledninger, og fuglekikkere med rik kunnskap om fugleliv gir råd om plassering av vindmøller i området frigitt for det.

Urbane økosystemer

Artsrikdom blant planter fremmer også artsrikdom blant dyr © Jamesteohart / Shutterstock
Artsrikdom blant planter fremmer også artsrikdom blant dyr © Jamesteohart / Shutterstock

Bevaring og gjenoppbygging av naturressursene våre skal ikke bare skje på landsbygda, men også i byer, ettersom hver av oss er avhengig av naturen for mat, rent vann, ren luft og et stabilt klima. Hager, parker, "grønne lunger" og "smaragdkjeder" som brukes til å redusere effekten av byspredning, gir også økosystemtjenestene vi alle er avhengige av. Det er behov for å ta vare på økosystemtjenester for mennesker og alt annet liv, i alle miljøer. I tillegg flytter ofte folk tilbake fra byer til landsbygda, og de må forstå naturen hvis de skal bidra på en nyttig måte på landsbygda.