Hjelp naturmangfoldet tilpasse seg til endringer

En ‘økosystemtilnærming’

Jegere har restaurert hundrevis av våtmarksområder i Nord-Amerika gjennom organisasjonen © Ducks Unlimited
Jegere har restaurert hundrevis av våtmarksområder i Nord-Amerika gjennom organisasjonen © Ducks Unlimited

En økosystemtilnærming innebærer at endring i økosystemer og deres arter er uunngåelig på grunn av naturlige prosesser, som kan være raske eller langsomme. Grunne innsjøer fylles for eksempel med sediment fra fjellområder. Mennesker endrer bevisst økosystemer, for eksempel fra skog til jordbruksland, eller uvitende når intensivt landbruk forvandler landskapet til ørken eller blir ellers forringet. Noen menneskelige påvirkninger forhaster utilsiktede naturlige endringer, for eksempel gjennom klimaendringer. Menneskelige påvirkninger på økosystemer kan noen ganger lindres relativt enkelt, hvis de som bruker produktene av disse økosystemene tar grep. Dermed oprretter sportsfiskere fiskestiger ved demninger, og andefugljegere gjenoppretter våtmarker. Skader på naturen kan rettes raskt hvis sentrale kunnskapsleveranderer bistår med å utvikle lokale ferdigheter og det er nok midler til å utnytte lokalinnsats, styrt av felles interesser.

Tilpasning av ville arter til endringer i naturen

Låvesvalenes hekkeområder forflytter nordover © Gallinago_media/Shutterstock
Låvesvalenes hekkeområder forflytter nordover © Gallinago_media/Shutterstock

Økosystemenes forandringshastighet vises gjennom tilhørende komponentarter. I områdene utenfor tropene blomstrer blomstene og insektene våkner tidligere hvert år på grunn av stigende temperaturer. I tropene påvirkes vegetasjonen av endringer i nedbørmengder. Disse trendene kan observeres gjennom endringer i oppførselen til trekkfugler, der noen arters hekkeområder har flyttet nordover. Mindre flyttbare arter kan tilpasse seg endringer, men har ofte ikke tid til å spre seg til større områder raskt nok, spesielt hvis de er begrenset til kystområder eller isolerte fjellområder. Hver organisme er en del av en næringskjede, så en lokal utryddelse av en art påvirker de andre organismer i det samme økosystemet. Alle bør være klar over de mest merkbare endringene på planeten vår, og hva dette betyr for seg selv og deres familier. Er skolen din eller arbeidsplassen din et senter for denne typen oppfølging?

Tilpasning av mennesker

Storfe tilpasset til å leve i skogområder i Colombia © April DeBord / Shutterstock
Storfe tilpasset til å leve i skogområder i Colombia © April DeBord / Shutterstock

Byboere er også avhengige av økosystemer for deres levebrød og for rent vann og ren luft, så endringer i økosystemer påvirker oss alle. Jordbrukere er avhengige av at været er relativt forutsigbart for å kunne dyrke avlinger hvert år. Veksten av gress for husdyr på våte enger eller tørre bakker gir litt mer rom for variasjoner i været, da du kan samle gress som kan lagres for senere å kompensere for dårlig vekst. Langvarig tørke er imidlertid et problem for både jordbruk og husdyrhold, og kan føre til skogsbranner. Heldigvis kan aktivt skogbruk opprettholde jordfuktighet og lagre karbon, og redusert forbruk av husdyrkjøtt kan redusere utslippene av klimagasser. På den annen side kan kjøttproduksjon være den mest bærekraftige formen for å utnytte landet i områder som ikke kan dyrkes. Høsting av viltarter kan være et mer lønnsomt alternativ enn husdyrhold i slike områder. I Afrika er det påvist at forebyggende tiltak mot husdyrsykdommer er klart dyrere enn å høste av viltbestander. Det samme konseptet gjelder også områder som har blitt restaurert til naturlige miljøer igjen. Artsrikdommen i disse områdene kan øke den tradisjonelle industriens motstandskraft mot klimaendringer. Det er spesielt viktig å bevare tradisjonell kunnskap for å forvalte disse områdene, som ofte har gått tapt da arealbruken har endret seg til fordel for maskineriet i det moderne jordbruket.