เกี่ยวกับสำนักพิมพ์

ความพยายามของเราในการนำทรัพยากรไปใช้อย่างยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี เครดิตภาพโดย Adrian Lombard
ความพยายามของเราในการนำทรัพยากรไปใช้อย่างยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี เครดิตภาพโดย Adrian Lombard

เวบไซด์นี้เป็นของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) IUCN ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2491 ปัจจุบันมีสมาชิกซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จำนวน 84 รัฐ และองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของภาครัฐ (NGO) มากกว่า 1,100 แห่ง IUCN เป็นองค์กรเฝ้าสังเกตระดับนานาชาติเพียงองค์กรเดียวในสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

ต้นฉบับบทความในเวบไซต์นี้เดิมทีเป็นภาษาอังกฤษและได้รับความยินยอมให้มีการแปลโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 500 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมธิการการจัดการระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอันเป็นหนึ่งในหกของคณะกรรมาธิการ IUCN ทั้งหมด ความรู้ที่รวบรวมไว้ในเวบไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากกลุ่มสมาชิกที่ทำงานด้านการดำรงชีวิตและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างยั่งยืนร่วมมือกันกับคณะกรรมการศึกษาการอยู่รอดของสายพันธุ์สิ่งมีชีวิต (หรือ red list) และคณะกรรมาธิการนโยบายเศรษฐกิจและสังคมสิ่งแวดล้อม สำหรับเครือข่ายความรู้ในเวบไซด์นี้ได้ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจาก IUCN ในภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เราหวังว่าความรู้จากเว็บไซต์นี้จะทำให้ท่านเข้าใจถึงธรรมชาติที่มีอยู่ในโลก และจะเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกลุ่มคนที่ทำงานด้านสัตว์ป่าจากทั่วโลก นอกจากนี้เราได้เชื่อมโยงท่านไปยังหน้าเวบไซต์อื่น ๆ เพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูลและความเป็นมาเกี่ยวกับพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ โปรดเปิดใจรับข่าวดีมากมายเกี่ยวกับความคืบหน้าด้านการการอนุรักษ์ แนวคิด และความพยายามด้านการอนุรักษ์เหล่านี้จะถูกเผยแพร่ออกไปมากขึ้น โปรดนำความรู้ที่ได้รับจากทั่วโลกเหล่านี้ไปใช้กับพื้นที่ของท่าน

รูปแบบบนหน้าเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม: