Menneskelig bruk av jordens økosystemer og ressursene sine

Økosystem fordeler og trusler

En fangst fra havet © Anatrack Ltd
En fangst fra havet © Anatrack Ltd

Hvorfor verdsetter du naturen? Er det fordi du er avhengig av naturen for ditt levebrød, som mange mennesker i landlige deler av enkelte land? Liker du å sanke vill frukt og sopp eller drive med jakt eller fiske på forskjellige måter? I noen land kommer mat hovedsakelig fra butikker, men generelt har over en tredjedel av mennesker også sterke tradisjoner for å sanke maten fra naturen. Kanskje du rett og slett liker å se på dyrelivet, kanskje mens du trener eller avstresser? I så fall benytter du deg av det som kalles økosystemers produktive og kulturelle tjenester. Skogsbranner, flom og utbrudd av skadedyr i avlinger eller i hjemmet har en tendens til å oppstå når regulerende tjenester i økosystemer blir skadet. Alle er avhengige av økosystemprosesser som gir friskt luft, rent vann og tålelig klima.

Menneskets påvirkning av økosystemet

Industri kan forurense atmosfæren, jord og vann © Hramovnick / Shutterstock
Industri kan forurense atmosfæren, jord og vann © Hramovnick / Shutterstock

Når vi modifiserer økosystemer til vår fordel, kan det medføre til negative konsekvenser. I fruktbare områder kan grasmark, skog og til og med våtmark bli omdannet til jordbrukslandskap, med monokulturer som fjerner vegetasjon som er viktig for mange innfødte arter og med en resulterende reduksjon i jordens fruktbarhet. I områder som ikke er egnet til intensivt jordbruk, kan husdyr erstatte vilt, med ytterligere endringer gjennom fjerning av rovdyr og økt beitetrykk på vegetasjonen. I mindre fruktbare eller tilgjengelige områder, som tundra, våtmark og ørken, kan økende rekreasjon ha negative innvirkninger og etterlate lite ekte villmark. Selv uten de bevisste virkningene av lokale og besøkende mennesker, det globale utslippet av plast og forurensninger i luft og vann kan nå fjerntliggende områder, og også bidra til globale klimaendringer. Andre omfattende problemer oppstår fra utilsiktet overføring av sykdommer og introduksjon av organismer som viser seg mer robuste enn de som allerede er til stede. Alle disse problemene kan redusere tjenestene som økosystemene tilbyr til mennesker og for de andre organismer vi deler vår verden med.

Håndtering av menneskelige påvirkninger på økosystemer

Når det oppstår problemer, oppdager lokalsamfunnet ofte disse og kan da gjennomføre kostnadseffektiv restaurering i enkelte tilfeller. Det trengs en rekke ferdigheter for å administrere økosystemtjenester, inkludert praktisk innsats fra lokale bønder, skogbrukere, fiskere, jegere, naturinteresserte, samlere og gartnere, hjulpet av forskere og ofte finansiert av myndigheter. Økosystemenes naturlige rikdom kan gjenopprettes til en viss grad, gitt tilstrekkelig tid og gunstige forhold. Noen komponenter, for eksempel vegetasjon og små organismer som insekter og andre små dyr, kan i mange tilfeller gjenopprettes ganske raskt; modne skoger tar imidlertid flere tiår å gjenvokse, og fruktbar matjord kan ta århundrer å innhente seg. For å veilede og muliggjøre slikt arbeid, må forskere og myndigheter forstå hvordan de kan oppmuntre og hjelpe lokalbefolkningen. Lokale mennesker kan oppmuntres til å bidra til bevaring og dele kunnskapen sin til gjengjeld for begrenset og bærekraftig bruk av ressursene som blir forbedret.