Защита, възстановяване и обогатяване на сивите ресурси

Защита на природата

Как богатствата на Природата се променят с това как ползваме земята © Chris Heward/GWCT
Как богатствата на Природата се променят с това как ползваме земята © Chris Heward/GWCT

Когато е голям натискът спрямо Природата, важни са опазването и управлението на природните райони и процеси. Защитените райони са значими за видове, които екосистемите лесно губят. Богатството на видове в девствени райони на някои тропически страни е все още високо и може да бъде запазено без необходимост от възстановяване. Извън такива райони, идеалът за защитени организми и техните екосистеми е консервационен континуум, където защитените зони граничат и са свързани със зони или коридори на природни местообитания, малко ползвани от човека, като така се оформя мозайка. Ако природните резервати се превърнат в остров всред море от интензивно ползване, има опасност от разлив на замърсители или загуба на вода и по-малка вероятност да се запазят популациите от редки видове. Зонирането позволява на общностите да се ангажират сериозно с опазване на местно ниво, вместо да плащат за пътуване до богати на Природа райони. В Намибия, Южна Африка и Зимбабве и земя, и големи диви популации са управлявани повече извън националните паркове чрез лов и наблюдения. Такова зониране е особено подходящо за видове, които местните общности толерират, ако при щети компенсациите са от лов или други дейности. Който заплаща, остава.

Възстановяване и обогатяване на природата

Възстановяване крайбрежните мангровите гори © Marco Quesada
Възстановяване крайбрежните мангровите гори © Marco Quesada

Въпреки постигнатата глобално около 15% защита на земята, екосистемите, ползвани от човека, продължават да западат и повсеместно се губят местни видове, поради растящите потребности от храни и материали. Ако се прилагат подходящи познания, могат да бъдат намалени проблеми на инфраструктурата, като пътища, язовири, електростанции и вятърни турбини. Когато проблемът е загуба на местообитание, съвсем малки промени в управлението на земята, с ползи за земеделието, горското стопанство или градинарството, могат да повлияят драмично върху богатствата на Природата. Къщички за гнездене, буферни ивици или диверсификация при ползването на земята са все добри примери. Много повече работа е необходима за "щадящата екология" и нейното интегриране в управлението на земята (вкл. в градовете) и инфраструктурата.

Ако реколтата дива храна пристига на устойчиви в миналото количества, особено месото за пазарите в растящите градове, необходимо е с общностите да се съгласуват защитни мерки, на основа на съвременната наука и традиционните познания. Обществото забави да приеме опазване от страна на местните общности, поради нежелание отговорността за управление на екосистемите да премине на най-ниско ниво ("екосистемен подход") и с вярването, че е по-добре да се противопоставя на развитието, вместо управлението и възстановяването да бъдат ползвани, за да компенсират въздействията от страна на човека. Макар че възстановяването нашироко се споменава в официалните стратегии, слабо е прилагането му. Правителства и други институции трябва да се кооперират по-добре с местните общности и с всички други, заинтересовани относно земята и дивите видове. Заинтересованите общности могат да имат специална роля, напр., соколарите за птиците (изграждане безопасни ел съоръжения), а наблюдателите на птиците - за внимателното местоположение на площадките за ветрогенератори.

Урбанизирани екосистеми

Растителното разнообразие поощрява и животинското © Jamesteohart/Shutterstock
Растителното разнообразие поощрява и животинското © Jamesteohart/Shutterstock

Запазването и възстановяването богатствата на Природата трябва да обхване не само селските, но и градските райони, защото всеки зависи от Природата относно храна, вода, чист въздух и устойчив климат. Градини, паркове, " зелени дробове" и озеленяване към блоковите градски пространства, всички могат да донесат полза, защото навсякъде има нужда от управление на услугите за живота на човека и другите живи същества. Още повече, че хора, живеещи в града, се завръщат на село и трябва да разбират Природата, ако искат да са полезни на селските общности.