Mayelana nabashicileli

Imizamo yethu yesekelwe wubungoti kanye nenjabulo yokusebenzisa izinsizakuphila zemvelo ngendlela eyamukelekile © Adrian Lombard
Imizamo yethu yesekelwe wubungoti kanye nenjabulo yokusebenzisa izinsizakuphila zemvelo ngendlela eyamukelekile © Adrian Lombard

Lesayithi ingumkhiqizo we-International Union for Conservation of Nature (iNhlangano Yomhlaba yoKongiwa Kwemvelo). I-IUCN yasungulwa ngo-1948 kanti njengamanje kunamazwe angu-84 angamalunga ayo kanye nezinhlangano ezingaphezu kuka-1100 eziyizinhlangano ezingekho ngaphansi kohulumeni (ama-NGO). I-IUCN ukuphela kwenhlangano eyi-International Observer (Abaqaphi boMhlaba) kwi-UN General Assembly enobuchwepheshe obuqondile ngezinto eziphilayo, ukongiwa kwemvelo kanye nokusetshenziswa kwemithombo yemvelo ngendlela esimeme.

 

Umbhalo walesayithi kwavunyelwana ngawo ngesiNgisi, wase uhunyushwa ngongoti abangu-500 be-Sustainable Use and Management of Ecosystems kwiKhomishini ye-IUCN ye-Ecosystem Management, engenye yamaKhomishani ayisithupha. Ulwazi lwadidiyelwa ngosizo lwelinye lamaqembu e-Sustainable Use and Livelihoods, okwaba yisinyathelo esihlanganyelwe seKhomishani ye-Species Survival Commission (edume kakhulu ngama-Red Lists) kanye neKhomishani Yezinqubomgomo Zomnotho weMvelo kanye Nezenhlalo. Izizinda ezisezindaweni ezahlukahlukene nezisohlelweni lwethu lolwazi, ziphethwe ngochwepheshe be-IUCN ezifundeni nasemazweni athintekayo.

 

Siyethemba ukuthi ukufunda lendima kuzokunikeza ukuqonda ngemvelo yomhlaba kanye neminikelo ekhethekile evela emaqenjini ahlukene abantu abasebenza ngezidalwa zasendle emhlabeni jikelele. Siphinde sikuxhumanise, ngolimi lwakho, namanye amasayithi ahlinzeka ngolwazi nemvelaphi yalezi zifundo lapho uhlala khona. Sicela nizamukele izindaba ezimnandi zenqubekela phambili yokongiwa kwemvelo, ukuze imibono nokuzikhandla okudale imiphumela emihle eminingi isabalale kabanzi. Uyacelwa ukuba uthathe lolulwazi, olucashunwe emhlabeni wonkana,bese ulusebenzisa endaweni yangakini.

Izindikimba ezitholakala kulamakhasi kuhloswe ngazo ukukhuthaza: